Trainee

Trai­nee bij Waal: elk kwar­taal een an­de­re func­tie

Als net af­ge­stu­deerd hbo’er di­rect kie­zen voor een spe­ci­fie­ke func­tie is best las­tig. Je kunt ook eerst de tijd ne­men om te ont­dek­ken waar je goed in bent. En in wel­ke rich­ting je graag ver­der zou wil­len. Bij Waal kun je daar­om te­recht voor een trai­nees­hip. In 12 tot 16 maan­den draai je vol­waar­dig mee: als pro­ject­ont­wik­ke­laar, als en­gi­neer/cal­cu­la­tor, als werk­voor­be­rei­der en als uit­voer­der.

Plus­punt van Waal is on­ze over­zich­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie. Groot ge­noeg om al­le re­le­van­te dis­ci­pli­nes in ei­gen huis te heb­ben, ‘klein’ ge­noeg om je niet ver­lo­ren te voe­len in een be­drijf dat bol staat van de hi­ë­rar­chie en struc­tu­ren. En neem ‘klein’ niet te se­ri­eus: met 130 me­de­wer­kers zijn we een se­ri­eu­ze par­tij in de bouw- en vast­goed­sec­tor. Wo­ning­bouw is ons spe­ci­a­lis­me, met mooie pro­jec­ten. We com­bi­ne­ren de pro­fes­si­o­na­li­teit van de gro­te jon­gens met een in­for­meel ka­rak­ter. En we zijn in­no­va­tief. An­ders durf je geen mis­sie te kie­zen als: In­te­graal ver­bin­den. Slim­mer bou­wen. Be­ter wo­nen.

Je trai­nees­hip duurt 12 tot 16 maan­den. Af­wis­se­lend draai je mee in een van on­ze vier dis­ci­pli­nes:

 • Pro­ject­ont­wik­ke­ling en plan­ont­wik­ke­ling
 • En­gi­nee­ring/cal­cu­la­tie
 • Werk­voor­be­rei­ding
 • Uit­voe­ring

En mee­draai­en is: con­cre­te op­drach­ten uit­voe­ren. ‘Ei­gen’ pro­jec­ten tot een goed ein­de bren­gen. Ver­ant­woor­de­lijk­heid krij­gen. Als vol­waar­di­ge col­le­ga wor­den ge­zien. Maar dan wel een col­le­ga die ge­vraagd en on­ge­vraagd bij ie­der­een kan bin­nen­lo­pen in ons ge­heel gla­zen kan­toor. Voor een vraag, een uit­leg, een stuk­je be­ves­ti­ging of ge­woon een praat­je.

Tij­dens je trai­nees­hip heb je een vas­te coach. Per dis­ci­pli­ne krijg je ook sup­port van an­de­re col­le­ga’s. Met een vast eva­lu­a­tie­for­mu­lier ne­men we pe­ri­o­diek en ge­struc­tu­reerd je voort­gang door. Daar­door gaat je ont­wik­ke­ling snel­ler. En kom je van­zelf te we­ten waar je toe­komst kan lig­gen in de bouw.

Wat breng je mee?

 • Je hebt (bij­na) je hbo-di­plo­ma
 • Je ziet jouw toe­komst in de bouw en je wilt je­zelf ont­wik­ke­len
 • Je bent on­der­ne­mend en je houdt van aan­pak­ken
 • Je hebt lan­ge ter­mijn com­mitt­ment om je bij Waal te ont­wik­ke­len en ziet daar een toe­komst
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands

Wat mag je van ons ver­wach­ten?

Het be­lang­rijk­ste dat Waal je kan bie­den is tijd en aan­dacht. Tijd om je­zelf te ont­wik­ke­len in de rich­ting die jou ligt, aan­dacht om je van­af dag 1 thuis te la­ten voe­len. Bij Waal ben je zelf­stan­dig, met con­ti­nu de back-up van je ei­gen coach. En dat we een in­for­meel be­drijf zijn, met veel jon­ge­re col­le­ga’s gaat je hel­pen om hier niet meer weg te wil­len. Dat hoeft ook niet, want je vol­gen­de car­ri­è­re­stap kan er één bij ons zijn. Na­tuur­lijk doen we in ar­beids­voor­waar­den niet on­der voor elk an­der trai­nees­hip.

Meer we­ten? Neem con­tact op met Wen­dy Bol­mers, on­ze PZ-func­ti­o­na­ris: 010 248 28 28 of hr@waal.nl.

Solliciteer direct!

 • Max. bestandsgrootte: 2 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 2 MB.