Enthousiaste stagiair (projecten in de hele Randstad)

Wij zijn op zoek naar een:

En­thou­si­as­te Sta­gi­air (full­ti­me)

Wie ben jij?
Je bent be­zig met je stu­die en je cij­fer­lijst is niet de min­ste. Nu ben je op zoek naar een sta­ge waar­in je je cre­a­ti­vi­teit kwijt kunt en ac­tief nieu­we in­zich­ten van­uit je op­lei­ding kunt de­len en in de prak­tijk kunt bren­gen. Je wilt sta­ge lo­pen in de Rand­stad (Rot­ter­dam, Den Haag, Am­ster­dam, Al­me­re en het West­land).

Wat biedt Waal?
Bin­nen Waal heb­ben we ver­schil­len­de sta­ge- en af­stu­deer­mo­ge­lijk­he­den op mbo-, hbo- en wo-ni­veau. Voor jou als sta­gi­air een mooie leer­er­va­ring; voor Waal een nieu­we bron van ken­nis en kun­de. Kwa­li­tei­ten die we ge­brui­ken om ons­zelf als le­ren­de or­ga­ni­sa­tie te blij­ven ont­wik­ke­len.

Sta­ges en af­stu­deer­op­drach­ten bij Waal zijn af­wis­se­lend en prak­tijk­ge­richt. Met een goed even­wicht tus­sen jouw leer­doe­len en prak­tisch nut. Loop je bij ons sta­ge, dan be­trek­ken we je ac­tief bij on­ze or­ga­ni­sa­tie waar­door je het be­drijf en de prak­tijk goed leert ken­nen. Je doet veel vak­in­hou­de­lij­ke ken­nis op en kunt steeds te­rug­val­len op des­kun­di­ge be­ge­lei­ding. Waal biedt je daar­mee de mo­ge­lijk­heid om er­va­ring en ken­nis op te doen bin­nen een in­no­va­tief en voor­uit­stre­vend bouw­be­drijf. Leu­ke col­le­ga’s en af­wis­se­ling in het werk.

Ben jij pro­ac­tief en cre­a­tief? Le­ver je kwa­li­teit en kun je je ei­gen werk goed or­ga­ni­se­ren? Leg je mak­ke­lijk con­tact met an­de­re men­sen en wil je graag bui­ten de ka­ders van je ei­gen op­lei­ding kij­ken? Heb je:

– MBO-ni­veau / HBO-ni­veau / WO-ni­veau met een stu­die­rich­ting Bouw­kun­de o.g.
– Ken­nis van MS Of­fi­ce

Stuur dan je mo­ti­va­tie en CV naar Wen­dy Bol­mers, HR@waal.nl, te­le­foon: 010 – 248 28 26.

Waal biedt je een uit­da­gen­de leer­pe­ri­o­de en geeft je de ruim­te om je in jouw vak­ge­bied te ont­wik­ke­len. We bie­den vol­doen­de stu­ring en be­ge­lei­ding tij­dens je sta­ge­pe­ri­o­de. De sta­ge­ver­goe­ding be­draagt € 400,- (MBO) en € 550,- bru­to per maand (HBO/WO) op ba­sis van een 40-uri­ge werk­week.

Solliciteer direct!

  • Max. bestandsgrootte: 2 MB.
  • Max. bestandsgrootte: 2 MB.