Verantwoord

Eén van de kernwaarden van Waal is ‘verantwoord zijn’. En natuurlijk hoort maatschappelijk verantwoord ondernemen daar bij. Waal gaat in haar bedrijfsvoering dan ook bewust om met grondstoffen, produceert lean en creëert in samenwerking zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoorde producten met duurzame materialen.

Die zoveel mogelijk energie opleveren, van functie kunnen wijzigen, en demontabel of herbruikbaar zijn. Een win-win situatie voor mens en natuur is het streven. Waal staat open voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen, duurzame energieopwekking en het duurzaam exploiteren van gebouwen.

De ontwikkelingen rondom duurzaamheid volgen elkaar snel op. Onze duurzaamheidscoaches zetten zich in om deze ontwikkelingen te volgen en toe te passen. Meer nog dan de andere collega’s weten zij opdrachtgevers te verrassen en te begeleiden. Dat kan bij de ontwikkeling van een woongebouw voor een corporatie of belegger maar ook bij het bepalen van duurzaamheidspakketten voor de bewoner. Onze duurzaamheidscoaches weten de weg naar een passende duurzame oplossing.

Mi­chiel Oost­in­die, plan­ont­wik­ke­laar: “Mijn uit­da­ging is op­dracht­ge­vers zo­als be­leg­gers en cor­po­ra­ties te be­we­gen om nèt dat stap­je ex­tra te doen. Het gaat om de to­ta­le in­ves­te­ring en waar­de van het be­zit, niet al­leen om de re­a­li­sa­tie kos­ten. Ik help zo graag on­ze klan­ten ver­der rich­ting een duur­za­me, ren­da­be­le en toe­komst­ge­rich­te in­ves­te­ring.”

Jo­r­is van der Vel­den, kos­ten­des­kun­di­ge: “Als kos­ten­des­kun­di­ge ben ik steeds op zoek naar het op­ti­maal in­pas­sen van de duur­zaam­heids­am­bi­tie van Waal en haar op­dracht­ge­vers. Door in het voor­tra­ject met el­kaar de juis­te keu­zes te ma­ken, zie ik dat op­dracht­ge­vers en ge­brui­kers op lan­ge ter­mijn pro­fi­te­ren van de voor­de­len van duur­zaam en­gi­neeren en bou­wen, en dat is goed voor al­le par­tij­en!”