Zelfstandig Uitvoerder

Waal is veel meer dan pro­du­cent van ge­bou­wen. Een plat­for­mor­ga­ni­sa­tie als spil in het com­plexe pro­ces van de ont­wik­ke­ling, en­gi­nee­ring en re­a­li­sa­tie van wo­nin­gen. Wij zijn al­tijd on­der­weg en in be­we­ging. We wil­len meer waar­de toe­voe­gen en ver­be­te­ren dus con­ti­nu. Door duur­zaam sa­men te wer­ken, ver­spil­ling te­gen te gaan en maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord te on­der­ne­men. Met meer klant­te­vre­den­heid als re­sul­taat.

On­ze mis­sie is dan ook: In­te­graal ver­bin­den. Slim­mer bou­wen. Be­ter wo­nen.

 

We­gens ster­ke uit­brei­ding van werk­zaam­he­den zijn wij op zoek naar er­va­ren Uit­voer­ders.

Ben jij uit­voer­der en streef je ie­de­re dag naar een top­pres­ta­tie op je bouw­plaats? Werk je graag sa­men met vas­te part­ners en weet jij men­sen tot het ui­ter­ste te mo­ti­ve­ren? Wil je het ie­de­re dag be­ter doen en streef je naar per­fec­tie in het door jou ge­lei­de bouw­pro­ces? Kom dan wer­ken bij Waal! Wij heb­ben di­ver­se pro­jec­ten in re­gio Rot­ter­dam.

Jouw uit­da­ging: als uit­voer­der ben je eind­ver­ant­woor­de­lijk voor de re­a­li­sa­tie van pro­jec­ten van voor­na­me­lijk grond­ge­bon­den wo­nin­gen. Een jong en dy­na­misch team dat werkt met vas­te bouw­part­ners vol­gens de Lean prin­ci­pes. Je geeft lei­ding aan de vak­lie­den van Waal en aan de vak­men­sen van al­le aan­we­zi­ge par­tij­en op de bouw­plaats. Je houdt dag- en week­over­leg­gen om de kwa­li­teit en de voort­gang van de (Lean-) plan­ning te be­wa­ken, waar­bij je de kwa­li­teit van het eind­pro­duct nooit uit het oog ver­liest. Je be­waakt de ge­maak­te af­spra­ken, komt je ei­gen af­spra­ken na en houdt al­le men­sen aan hun af­spra­ken.

On­ze ei­sen: wij zoe­ken een uit­voer­der die de pro­ces­sen en de kwa­li­teit be­waakt (niet al­leen de eind­kwa­li­teit, maar ook de kwa­li­teit van deel­pro­duc­ten). Een ma­na­ger die het bes­te uit de men­sen op de bouw weet te ha­len, scherp is op op­ti­ma­li­sa­ties en met in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen komt om het el­ke dag een stap be­ter te doen.

De­ze func­tie is je op het lijf ge­schre­ven als je:

  • be­schikt over een af­ge­ron­de mbo- of hbo-op­lei­ding bouw­kun­de;
  • en­ke­le ja­ren er­va­ring hebt als uit­voer­der;
  • stress­be­sten­dig bent;
  • ken­nis hebt van plan­nings­sys­te­men en LEAN.

Wij bie­den je een in­no­va­tie­ve werk­om­ge­ving met he­le leu­ke en hard­wer­ken­de col­le­ga’s. Je krijgt al­le ruim­te en kan­sen om je werk­zaam­he­den en je ei­gen ont­wik­ke­ling vorm te ge­ven. En de mo­ge­lijk­he­den om een ac­tie­ve bij­dra­ge te le­ve­ren aan ver­nieu­wing in de bouw­ke­ten. Van­zelf­spre­kend hoort daar een pas­send ar­beids­voor­waar­den­pak­ket bij zo­als een au­to van de zaak, di­ver­se cur­sus- en trai­nings­mo­ge­lijk­he­den en nog veel meer!

Voor na­de­re in­for­ma­tie over Waal kun je kij­ken op www.waal.nl. Heb je vra­gen over de func­tie dan kun je te­recht bij Gert­jan Over­sloot via te­le­foon­num­mer 010 – 248 28 28. Je sol­li­ci­ta­tie en CV kun je aan hem rich­ten via gov@waal.nl.