Your browser does not support JavaScript

Vacature

Traineeship

Waal is veel meer dan pro­du­cent van ge­bou­wen. Een plat­for­mor­ga­ni­sa­tie als spil in het com­plexe pro­ces van de ont­wik­ke­ling, en­gi­nee­ring en re­a­li­sa­tie van wo­nin­gen. Wij zijn al­tijd on­der­weg en in be­we­ging. We wil­len meer waar­de toe­voe­gen en ver­be­te­ren dus con­ti­nu. Door duur­zaam sa­men te wer­ken, ver­spil­ling te­gen te gaan en maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord te on­der­ne­men. Met meer klant­te­vre­den­heid als re­sul­taat.

On­ze mis­sie is dan ook: In­te­graal ver­bin­den. Slim­mer bou­wen. Be­ter wo­nen.

Jij weet dat je car­rié­re wilt ma­ken in de bouw, maar nog niet wat je in dit vak­ge­bied het bes­te ligt. Je wilt ont­dek­ken wat je mo­ge­lijk­he­den zijn en wat je daar­voor no­dig hebt. Mo­ge­lijk kun­nen wij iets voor jou be­te­ke­nen!

Voor Waal is het na­me­lijk be­lang­rijk om jon­ge school­ver­la­ters van m.n. pri­mair HBO in­stel­lin­gen op te lei­den met be­hulp van een trai­nee­pro­gram­ma. Tij­dens dit pro­gram­ma, van on­ge­veer 12 tot 16 maan­den, krijg je in­zicht in de vol­gen­de werk­zaam­he­den op de vol­gen­de ge­bie­den:

  • Pro­ject­ont­wik­ke­ling & plan­ont­wik­ke­ling;
  • En­gi­nee­ring;
  • Werk­voor­be­rei­ding;
  • Uit­voe­ring.

Het doel hier­van is jou de ge­le­gen­heid te bie­den in­zicht te krij­gen in de werk­zaam­he­den van de di­ver­se dis­ci­pli­nes bin­nen ons be­drijf. Dit krijg je door con­cre­te ta­ken bin­nen ver­schil­len­de af­de­lin­gen uit te voe­ren, learning by do­ing, waar­bij je ui­ter­aard con­ti­nu ge­coacht wordt.

Je vol­doet aan de vol­gen­de ei­sen:

  • Je be­schikt (bij­na) over een HBO di­plo­ma;
  • Je zit vol ener­gie, en­thou­si­as­me en leer­gie­rig­heid;
  • Je hebt am­bi­tie, bent ini­ti­a­tief­rijk en hebt een hands-on men­ta­li­teit;
  • Je bent schrif­te­lijk en mon­de­ling com­mu­ni­ca­tief vaar­dig;
  • Je hebt een goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal.

Wij bie­den jou een in­no­va­tie­ve werk­om­ge­ving met leu­ke en be­trok­ken col­le­ga's. Je krijgt al­le ruim­te en kan­sen om je werk­zaam­he­den en je ei­gen ont­wik­ke­ling vorm te ge­ven. De fo­cus ligt bij jouw vol­gen­de car­rié­re­stap, die aan­sluit bij jouw am­bi­ties en op het ad­vies van Waal. Ui­ter­aard hoort daar een goed en markt­con­for­me ar­beids­voor­waar­den­pak­ket bij.

Wil jij meer we­ten over ons trai­nees­hip? Neem dan con­tact op met Wen­dy Bol­mers (per­so­neels­func­ti­o­na­ris) op 010-2482828 of hr@waal.nl. Meer in­for­ma­tie over Waal vind je op www.waal.nl.

Deel deze vacature:

Contact