Open sollicitatie

Waal is veel meer dan pro­du­cent van ge­bou­wen. Een plat­for­mor­ga­ni­sa­tie als spil in het com­plexe pro­ces van de ont­wik­ke­ling, en­gi­nee­ring en re­a­li­sa­tie van wo­nin­gen. Wij zijn al­tijd on­der­weg en in be­we­ging. We wil­len meer waar­de toe­voe­gen en ver­be­te­ren dus con­ti­nu. Door duur­zaam sa­men te wer­ken, ver­spil­ling te­gen te gaan en maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord te on­der­ne­men. Met meer klant­te­vre­den­heid als re­sul­taat.

On­ze mis­sie is dan ook: In­te­graal ver­bin­den. Slim­mer bou­wen. Be­ter wo­nen.

Waal is al­tijd op zoek naar nieuw ta­lent! Staat jouw nieu­we uit­da­ging op dit mo­ment niet tus­sen on­ze open­staan­de va­ca­tu­res? Dan zie wij graag jouw open sol­li­ci­ta­tie te­ge­moet.

Vacature

  • Max. bestandsgrootte: 20 MB.
  • Max. bestandsgrootte: 20 MB.