Your browser does not support JavaScript

Vacature

Ervaren hoofduitvoerder

Ben jij hoofd­uit­voer­der en streef je ie­de­re dag naar een top­pres­ta­tie op je bouw­plaats? Werk je graag sa­men met vas­te on­der­aan­ne­mers en weet jij ze tot het ui­ter­ste te mo­ti­ve­ren? Wil je het ie­de­re dag be­ter doen en streef je naar per­fec­tie in het door jou ge­lei­de bouw­pro­ces? Kom dan wer­ken bij Waal!

Als hoofd­uit­voer­der bij Waal ben je eind­ver­ant­woor­de­lijk voor het to­ta­le pro­ject op de bouw­plaats. Hier­bij werk je nauw sa­men met je col­le­ga's op al­le dis­ci­pli­nes in jouw team. Sa­men zoe­ken jul­lie tij­dens het he­le bouw­pro­ces, liefst al van­af de ont­wik­ke­ling, naar mo­ge­lij­ke ver­be­te­rin­gen in de werk­wij­zes. Je lost pro­ble­men niet op, maar werkt er aan om de­ze te voor­ko­men. Ei­gen­lijk zoe­ken we een ma­na­ger van op­ti­maal op el­kaar af­ge­stem­de pro­ces­sen. Je stuurt de pro­ces­sen aan op ba­sis van ke­ten­in­te­gra­tie. Ope­ra­ti­o­neel geef je lei­ding aan het uit­voe­rings­team en de vak­lie­den.

Wij zijn op zoek naar een hoofd­uit­voer­der met:

  • Mi­ni­maal 5 jaar er­va­ring als zelf­stan­dig hoofd-uit­voer­der
  • HBO werk- en/of denk­ni­veau
  • Een in­no­va­tie­ve kijk op het op­ti­ma­li­se­ren van pro­ces­sen en sa­men­wer­king in de ke­ten
  • Er­va­ring met lean bou­wen
  • Een in­no­va­tie­ve kijk op bou­wen en or­ga­ni­se­ren op ba­sis van ke­ten­in­te­gra­tie

Wil jij ook tot de top be­ho­ren, in­no­va­ties om­ar­men en ons suc­ces mee hel­pen uit­bou­wen? Ben je klant­ge­dre­ven, een team­play­er en con­ti­nu ge­dre­ven om het sa­men be­ter te doen? Dan gaan wij graag het ge­sprek met je aan!

Voor na­de­re in­for­ma­tie over Waal kun je kij­ken op www.waal.nl. Heb je vra­gen over de func­tie dan kun je te­recht bij Gert­jan Over­sloot via te­le­foon­num­mer 010 - 248 28 28. Je sol­li­ci­ta­tie en CV kun je aan hem rich­ten via hr@waal.nl.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze wer­ving wordt niet op prijs ge­steld.

Deel deze vacature:

Contact