Your browser does not support JavaScript

Vacature

Allround projectcoördinator

Waal is veel meer dan pro­du­cent van ge­bou­wen. Een plat­for­mor­ga­ni­sa­tie als spil in het com­plexe pro­ces van de ont­wik­ke­ling, en­gi­nee­ring en re­a­li­sa­tie van wo­nin­gen. Wij zijn al­tijd on­der­weg en in be­we­ging. We wil­len meer waar­de toe­voe­gen en ver­be­te­ren dus con­ti­nu. Door duur­zaam sa­men te wer­ken, ver­spil­ling te­gen te gaan en maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord te on­der­ne­men. Met meer klant­te­vre­den­heid als re­sul­taat.

On­ze mis­sie is dan ook: In­te­graal ver­bin­den. Slim­mer bou­wen. Be­ter wo­nen.

We­gens ster­ke uit­brei­ding van werk­zaam­he­den zijn wij op zoek naar er­va­ren pro­ject­co­ör­di­na­to­ren.

Voor een pro­ject­co­ör­di­na­tor ligt bij Waal een uit­da­gend ter­rein braak. Ben je ie­mand die het he­le voor­tra­ject tot in de punt­jes kan re­ge­len? In­koop­con­trac­ten, nuts­voor­zie­nin­gen, plan­nin­gen en sche­ma's op­stel­len? Werk je nauw­keu­rig en ef­fi­ci­ënt en zorg je voor een goe­de re­gi­stra­tie van het werk? Wil jij ook tot de top be­ho­ren, in­no­va­ties om­ar­men en ons suc­ces mee hel­pen uit­bou­wen? Dan gaan we graag het ge­sprek met je aan!

Je vol­doet ook aan de­ze ei­sen:

  • MBO/HBO werk- en denk­ni­veau rich­ting tech­niek/bouw­kun­de met­een aan­tal jaar re­le­van­te werk­er­va­ring als bouw­kun­di­ge werk­voor­be­rei­der;
  • Ge­de­gen au­to­ma­ti­se­rings­ken­nis Re­vit (Pré) of an­de­re 3D-soft­wa­re, So­li­bri, Au­to­cad, Po­werpro­ject en MS-Of­fi­ce;
  • Een sterk ont­wik­keld ruim­te­lijk en bouw­kun­dig in­zicht;
  • Ken­nis van bouw- en aan­ver­wan­te re­gel­ge­ving;
  • Am­bi­tie, ini­ti­a­tief­rijk en een hands-on men­ta­li­teit;
  • Schrif­te­lijk en mon­de­ling com­mu­ni­ca­tief vaar­dig;
  • Een goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal.

Wij bie­den je een in­no­va­tie­ve werk­om­ge­ving met leu­ke en be­trok­ken col­le­ga's. Je krijgt al­le ruim­te en kan­sen om je werk­zaam­he­den en je ei­gen ont­wik­ke­ling vorm te ge­ven. En de mo­ge­lijk­he­den om een ac­tie­ve bij­dra­ge te le­ve­ren aan ver­nieu­wing in de bouw­ke­ten. Van­zelf­spre­kend hoort daar een pas­send ar­beids­voor­waar­den­pak­ket bij zo­als een au­to van de zaak, di­ver­se cur­sus- en trai­nings­mo­ge­lijk­he­den en nog veel meer!

Voor na­de­re in­for­ma­tie over Waal kun je kij­ken op www.waal.nl. Heb je vra­gen over de func­tie dan kun je te­recht bij Sven Pie­ter van der Gie­sen via te­le­foon­num­mer 010 - 248 28 28. Je sol­li­ci­ta­tie en CV kun je aan hem rich­ten via sgi@waal.nl.

Deel deze vacature:

Contact