Windmolens Hartel III

9 funderingen
Plaats Rotterdam
Locatie Europaweg
Opdrachtgever Siemens Nederland NV
Architect ABT
Bouwtijd 05/04 – 07/04
fundering_2.jpg
windpark_1.jpg
fundering_2.jpg
windpark_1.jpg

Waal heeft de uitvoering van negen funderingen voor windmolens met een kruinhoogte van 80m voor haar rekening genomen. Door de beperkte beschikbare ruimte en een belendend hoogspanningskabeltracé, zijn de funderingen zodanig geplaatst dat ze door de waterkering steken en de waterlijn snijden.

Aan de kanaalzijde zijn in nauw overleg met ABT en het Havenbedrijf Gemeente Rotterdam stalen damwanden aangebracht met een permanente functie als waterkering. Naast deze permanente functie had de damwand in de uitvoeringsfase nog een tijdelijke functie als bekisting. Aangezien de benodigde paallengtes variëren, is er om logistieke redenen voor gekozen gebruik te maken van in de grond gevormde (deels geschoorde) betonnen Vibropalen.

Om de voet van de windmolen een stevig fundament te geven is er een stalen ankerring met een doorsnede van 4,5m met grote precisie opgenomen in een betonmassa van ca. 350m3. Om een kostbaar koelprocédé te vermijden is een speciale beton receptuur gebruikt, waarbij de hydratatiewarmte en de krimpspanning beperkt blijven.

Naast de uitvoering heeft Waal ook een groot aandeel in de engineering van de fundamenten gehad. Door een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, constructeur en uitvoerder zijn er kostenbesparende alternatieven mogelijk gebleken af te doen aan de kwaliteit of veiligheid. De oplevering van het werk in slechts twaalf weken is mede hierdoor mogelijk gemaakt, samen met een degelijke planning en een werkplan.